1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Adverteerder: de Persoon met wie HYPR. MEDIA BV een Overeenkomst heeft gesloten of met wie HYPR. MEDIA BV ter zake in onderhandeling is;

Advertentie: iedere commerciële uiting van Adverteerder in een bepaald Medium, waaronder maar niet beperkt tot advertenties, advertorials en ingezonden mededelingen, berichten in nieuwsbrieven, banners en filmpjes;

Advertentieruimte: de hoeveelheid ruimte voor Advertenties in een bepaald Medium;

Advertentietarieven: de specifieke tarieven voor Advertenties die schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen dan wel, bij gebreke daarvan, de algemene tarieven voor Advertenties die van tijd tot tijd worden vastgesteld en gepubliceerd op www.HYPR. Media BVmediacentrum.nl;

HYPR. MEDIA BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HYPR. Media BV Mediacentrum, gevestigd te Pijnacker-Nootdorp;

Medium: een of meer gedrukte gegevensdragers en/of digitale websites en/of sociale media en/of app;

Overeenkomst: elke contractuele afspraak tussen Partijen, ongeacht of dit een raam- dan wel een individuele overeenkomst is, met betrekking tot de reservering van Advertentieruimte en/of de plaatsing van een of meer Advertenties, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, inclusief alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van HYPR. MEDIA BV daaronder begrepen;

Partijen: HYPR. MEDIA BV en Adverteerder;

Persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;
Sluitingsdatum: de datum waarop de Advertentieruimte voor een bepaald Medium uiterlijk dient te worden gereserveerd om plaatsing van de Advertentie op de door Adverteerder gewenste datum te kunnen realiseren;
Uiterste Aanleverdatum: de datum waarop de Advertentie uiterlijk door HYPR. MEDIA BV dient te zijn ontvangen om plaatsing op de door Adverteerder gewenste datum te kunnen realiseren.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

2.2. De toepasselijkheid van eventueel door Adverteerder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen zijn ondertekend en gelden slechts voor het desbetreffende geval.

2.4. HYPR. MEDIA BV is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

2.5. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van HYPR. MEDIA BV, maar ook ten behoeve van de volgende Personen, die zich te allen tijde kunnen beroepen op dit derdenbeding: (i) de bestuurders en de aandeelhouders van HYPR. MEDIA BV (haar middellijke bestuurders en aandeelhouders daaronder begrepen), (ii) alle Personen die voor HYPR. MEDIA BV werkzaam zijn of zijn geweest, (iii) alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door HYPR. MEDIA BV zijn ingeschakeld, en (iv) alle Personen voor wier handelen of nalaten HYPR. MEDIA BV aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.6. Indien HYPR. MEDIA BV in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat HYPR. MEDIA BV het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.7. Indien op enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De eventuele nietigheid van een deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet.

2.8. HYPR. MEDIA BV is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. HYPR. MEDIA BV zal elke wijziging bekend maken op www.HYPR. Media BVmediacentrum.nl.

3. Aanbiedingen, Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van HYPR. MEDIA BV zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders wordt aangegeven, een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen. HYPR. MEDIA BV heeft het recht (a) de geoffreerde Advertentieruimte aan een derde te verkopen zolang HYPR. MEDIA BV de aanvaarding van haar aanbod door Adverteerder niet heeft ontvangen en (b) haar aanbod binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Adverteerder te herroepen.

3.2. Een aanvaarding door Adverteerder die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van HYPR. MEDIA BV, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuw aanbod van Adverteerder. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand na schriftelijke aanvaarding door HYPR. MEDIA BV. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per post en per e-mail.

3.3. Tenzij HYPR. MEDIA BV de geoffreerde Advertentieruimte aan een derde heeft verkocht zoals in artikel 3.1 van deze voorwaarden omschreven, komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat:(a) 3 (drie) werkdagen zijn verstreken nadat HYPR. MEDIA BV de aanvaarding door Adverteerder heeft ontvangen en HYPR. MEDIA BV haar aanbod gedurende deze periode niet heeft herroepen; dan wel
(b) HYPR. MEDIA BV de Overeenkomst schriftelijk bevestigt; dan wel
(c) HYPR. MEDIA BV een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.4. Afspraken of wijzigingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gemaakt, binden HYPR. MEDIA BV slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

3.5. Indien in een Overeenkomst is bepaald dat Adverteerder binnen de looptijd ervan een bepaalde Advertentieruimte zal afnemen, is HYPR. MEDIA BV gerechtigd om na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst de niet afgenomen Advertentieruimte aan Adverteerder in rekening te brengen, en wel tegen de afgesproken advertentietarieven die gelden op de datum van het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst.

3.6. Naar aanleiding van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Adverteerder kan HYPR. MEDIA BV er al dan niet mee instemmen de gereserveerde Advertentieruimte te vermeerderen of te verminderen. Aan de instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. In geval van instemming met het hier bedoelde verzoek van Adverteerder dienen in elk geval de in de Advertentietarieven vermelde standaarden voor Advertentieruimte te worden gerespecteerd.

In geval van vermindering van de gereserveerde Advertentieruimte is Adverteerder onmiddellijk een bedrag aan HYPR. MEDIA BV verschuldigd, gelijk aan het verschil tussen enerzijds de prijs voor de bestede Advertentieruimte, berekend volgens de na de wijziging toepasselijke Advertentietarieven en anderzijds de prijs voor de bestede Advertentieruimte, berekend volgens de voorafgaand aan de wijziging toepasselijke Advertentietarieven. De op de verminderde Advertentieruimte toepasselijke Advertentietarieven worden tevens toegepast op alle Advertenties die worden geplaatst na ontvangst van het verzoek van Adverteerder door HYPR. MEDIA BV.
In geval van vermeerdering van de gereserveerde Advertentieruimte worden de daarop toepasselijke Advertentietarieven berekend vanaf de eerste dag van de kalendermaand, volgende op die waarin HYPR. MEDIA BV het verzoek van Adverteerder heeft ontvangen, en wel over de nadien nog te plaatsen Advertenties.

3.7. Fouten in Advertenties die telefonisch zijn opgegeven en fouten in Advertenties als gevolg van een onduidelijke schriftelijke opgave komen volledig voor rekening en risico van Adverteerder.

3.8. Indien HYPR. MEDIA BV een proefdruk of een vergelijkbaar document of bestand (‘proefdruk’) aan Adverteerder toezendt, zal Adverteerder de proefdruk onmiddellijk zorgvuldig op fouten en gebreken controleren en goedgekeurd of gecorrigeerd aan HYPR. MEDIA BV retourneren. Indien Adverteerder niet binnen drie dagen of zoveel korter als HYPR. MEDIA BV heeft aangegeven aan HYPR. MEDIA BV meedeelt dat de proefdruk is goedgekeurd, wordt deze geacht door Adverteerder te zijn goedgekeurd. Eventuele fouten en/of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de goedgekeurde proefdruk komen voor rekening en risico van Adverteerder.

3.9. Indien HYPR. MEDIA BV met twee of meer Personen een Overeenkomst sluit, is ieder van deze Personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die Overeenkomst voortvloeien.

3.10. HYPR. MEDIA BV is bevoegd de Overeenkomst of een of meer van haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HYPR. MEDIA BV is het Adverteerder niet toegestaan de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).

3.11. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de periode van een (1) jaar, ingaande op de eerste dag van de kalendermaand waarin de eerste Advertentie is geplaatst. Bij gebreke van schriftelijke opzegging door een der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode.

4. Advertentietarieven

4.1. Adverteerder is steeds de Advertentietarieven verschuldigd zoals deze gelden op het moment van plaatsing van de Advertentie in kwestie.

4.2. De Advertentietarieven zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen en exclusief kosten, waaronder begrepen eventuele administratie-, verpakkings-, verzend- en vervoerskosten, alsmede technische en andere kosten die worden veroorzaakt doordat het door Adverteerder aangeleverde materiaal niet juist en/of niet volledig is en/of niet vrij is van fouten en gebreken en/of niet geschikt is voor plaatsing.

4.3. HYPR. MEDIA BV is gerechtigd de hoogte van de Advertentietarieven periodiek te wijzigen.

4.4. Indien de Advertentie in opdracht van Adverteerder wordt geplaatst op een hartpagina of op een doorlopende dubbele pagina, wordt één kolom extra berekend.

5. Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen, onvoorwaardelijk en zonder korting, aftrek, inhouding, verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook.

5.2. Klachten met betrekking tot een factuur van HYPR. MEDIA BV dienen binnen 7 (zeven) dagen na de datum van die factuur schriftelijk en onder opgave van redenen aan HYPR. MEDIA BV kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Adverteerder wordt geacht de factuur onherroepelijk als juist te hebben aanvaard.

5.3. Adverteerder is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

5.4 Indien Adverteerder met enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van HYPR. MEDIA BV op Adverteerder onmiddellijk en geheel opeisbaar.

5.5. Tijdens zijn verzuim is Adverteerder over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

5.6. Alle interne en externe kosten van HYPR. MEDIA BV die verband houden met de invordering van facturen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door HYPR. MEDIA BV gemaakte kosten van advocaten en deurwaarders, zijn voor rekening van Adverteerder.

5.7. Bij buitengerechtelijke invordering is Adverteerder, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door HYPR. MEDIA BV gemaakte incassokosten verschuldigd.

5.8. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van HYPR. MEDIA BV, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoe¬ring van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal Adverteerder een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doen.

6. Inhoud, aanlevering en plaatsing van Advertenties

6.1 Advertenties dienen in overeenstemming te zijn met (a) de vereisten die daaraan worden gesteld op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Nederlandse Reclame Code, en (b) de normen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld.

6.2 Voor Advertenties geldt onder meer, maar niet uitsluitend, dat deze:
(a) herkenbaar dienen te zijn als commerciële communicatie;
(b) duidelijkheid dienen te verschaffen over de identiteit van Adverteerder;
(c) betrekking dienen te hebben op de onderneming, de producten en/of de diensten van Adverteerder;
(d) op geen enkele wijze misleidend, verwarrend, beledigend, haatzaaiend, opruiend, discriminerend, schokkend, pornografisch of aanstootgevend mogen zijn.

6.3 Adverteerder garandeert en staat er jegens HYPR. MEDIA BV voor in:
(a) dat de inhoud van de Advertentie overeenstemt met het bepaalde in deze voorwaarden;
(b) dat de inhoud van de Advertentie de goede naam en de zakelijke reputatie en de overige belangen van HYPR. MEDIA BV op geen enkele wijze schaadt.
(c) dat met de plaatsing van de Advertentie geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom van derden;
(d) dat, indien in een digitaal Medium een Advertentie met muziek wordt geplaatst, Adverteerder zorg draagt voor tijdige en volledige betaling van de vergoeding die toekomt aan BUMA/STEMRA en/of SENA en/of enige andere derde.

6.4 Advertenties dienen uiterlijk op de Uiterste Aanleverdatum in goede staat en in overeenstemming met de door HYPR. MEDIA BV gegeven instructies te worden aangeleverd.

6.5 Op grond van een Overeenkomst die strekt tot de plaatsing van een Advertentie in een niet-digitaal Medium is HYPR. MEDIA BV steeds gerechtigd de Advertentie (ook) te plaatsen in de digitale versie van het Medium en/of de advertentie op andere wijze openbaar te maken.

6.6 HYPR. MEDIA BV behoudt zich het recht voor de opmaak of de typografie van een Advertentie te wijzigen indien deze naar het oordeel van HYPR. MEDIA BV in de opgegeven vorm gelijkenis vertoont met de redactionele berichtgeving.

6.7 HYPR. MEDIA BV is niet aansprakelijk voor de afdrukkwaliteit van Advertenties.

6.8 HYPR. MEDIA BV garandeert op geen enkele wijze dat een Advertentie wordt geplaatst op de door Adverteerde gewenste datum en plaats en in de door Adverteerde gewenste vorm. Tenzij zij schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft bevestigd, behoudt HYPR. MEDIA BV zich het recht voor de Advertentie zonder voorafgaand overleg met Adverteerder op een andere datum en/of plaats en/of in een andere vorm te plaatsen.

6.9 HYPR. MEDIA BV is te allen tijde gerechtigd om een Advertentie niet te plaatsen indien:
(a) deze naar haar oordeel in strijd is met het bepaalde in deze voorwaarden;
(b) de informatiedrager waarop de Advertentie wordt aangeleverd technisch defect of onbruikbaar of van slechte kwaliteit is;
(c) er bij het plaatsen van de Advertentie technische problemen optreden;
(d) de voor de Advertentie gereserveerde Advertentieruimte benodigd is in verband met spoedeisende nieuwsberichten en/of ingezonden mededelingen, zoals rouwberichten.

6.10 HYPR. MEDIA BV is te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht een aanvraag en/of reservering van Advertentieruimte te weigeren of in te trekken zonder opgave van reden.

6.11 In geval van een tekortkoming van HYPR. MEDIA BV in de nakoming van haar verbintenis tot reservering van Advertentieruimte en/of tot plaatsing van een Advertentie heeft Adverteerder uitsluitend recht op plaatsing respectievelijk herplaatsing van de Advertentie. HYPR. MEDIA BV zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben.

6.12 HYPR. MEDIA BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdige of onjuiste plaatsing van Advertenties. Door HYPR. MEDIA BV gemaakte zet-, druk- of plaatsingsfouten die kennelijk afbreuk doen aan de publiciteitswaarde van de betrokken Advertentie, worden op schriftelijk verzoek van Adverteerder gerectificeerd. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk veertien dagen na plaatsing van de Advertentie bij HYPR. MEDIA BV te zijn ingediend. Met betrekking tot fouten in Advertenties die telefonisch zijn opgegeven en fouten in Advertenties die zijn ontstaan als gevolg van onduidelijke schriftelijke opgave, kan geen aanspraak worden gemaakt op rectificatie. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op rectificatie indien in de opgegeven Advertenties op verzoek van Adverteerder correcties zijn aangebracht

7. Opschorting, ontbinding

7.1. Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de Overeenkomst en/of deze voorwaarden toekomen, is HYPR. MEDIA BV bevoegd haar verbintenis op te schorten dan wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Adverteerder geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
(a) Adverteerder een op hem rustende verbintenis niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
(b) HYPR. MEDIA BV goede grond heeft om te vrezen dat Adverteerder in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten;
(c) Adverteerder in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd, aan Adverteerder al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, dan wel ten aanzien van Adverteerder een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan;
(d) het bedrijf van Adverteerder wordt geliquideerd; of
(e) op zaken van Adverteerder executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.

7.2. Indien het verzuim van de Adverteerder op grond van zowel de wet als de Overeenkomst als deze voorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal HYPR. MEDIA BV in het in lid 1 onder (a) van dit artikel 7 bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst dan nadat zij de Adverteerder een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven.

7.3. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door HYPR. MEDIA BV zijn al haar vorderingen op Adverteerder onmiddellijk en geheel opeisbaar en verbeurt Adverteerder een onmiddellijk opeisbare boete van 20% van het door hem verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van HYPR. MEDIA BV op schadevergoeding op grond van de wet.

8. Klachten

8.1. Klachten over de nakoming van de Overeenkomst door HYPR. MEDIA BV dienen binnen veertien dagen na de datum waarop de Advertentie is geplaatst schriftelijk door Adverteerder aan HYPR. MEDIA BV te worden gemeld.

8.2. Ingeval Adverteerder zijn in artikel 8.1 van deze voorwaarden omschreven klachtplicht schendt, leidt dit steeds tot verval van alle rechten, ongeacht of HYPR. MEDIA BV door deze schending in concrete belangen is geschaad.

8.3. Klachten met betrekking tot kleurafwijkingen worden niet in behandeling genomen indien Adverteerder geen kleurvoorbeeld aan HYPR. MEDIA BV heeft toegezonden.

8.4. Adverteerder is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen tegenover HYPR. MEDIA BV op te schorten in verband met enige klacht.

8.5. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk een (1) jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

9. Overmacht

9.1. Onder overmacht (niet-toerekenbare niet-nakoming) wordt hier verstaan: elke niet aan HYPR. MEDIA BV’s schuld in subjectieve zin te wijten omstandigheid die maakt dat het voor HYPR. MEDIA BV onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – overmacht en/of wanprestatie (toerekenbare niet-nakoming) en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van derden die door HYPR. MEDIA BV bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, netwerk-, hardware- en/of softwarestoringen en andere storingen van apparatuur en installaties, stroomstoringen, brand en diefstal.

9.2. In geval van overmacht is HYPR. MEDIA BV gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Adverteerder geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

9.3. Als de periode van overmacht langer duurt dan 2 (twee) maanden, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien HYPR. MEDIA BV haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de advertentietarieven.

9.4. HYPR. MEDIA BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

10. Aansprakelijkheid, vrijwaring

10.1. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van HYPR. MEDIA BV voor schade die door Adverteerder en/of derden wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van HYPR. MEDIA BV door Adverteerder de volgende regeling.

10.2. De totale aansprakelijkheid van HYPR. MEDIA BV uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van HYPR. MEDIA BV uit welken hoofde ook per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot de netto factuurwaarde van de Overeenkomst in kwestie, dat wil zeggen de door Adverteerder verschuldigde vergoeding exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief kosten, met een maximum van € 5.000 (vijfduizend euro). Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van ten minste een (1) jaar, wordt de genoemde netto factuurwaarde gesteld op het totaal van de door Adverteerder verschuldigde vergoeding exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief kosten voor een periode van drie (3) maanden.

10.3. HYPR. MEDIA BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Adverteerder, verlies van klanten, verminderde goodwill, reputatieschade en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

10.4. Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel 10 is bepaald, geldt dat HYPR. MEDIA BV niet aansprakelijk is voor schade verband houdende met het gebruik van zaken, diensten en software van derden, ook voor zover dit gebruik niet door Adverteerder aan HYPR. MEDIA BV is voorgeschreven, en dat HYPR. MEDIA BV evenmin aansprakelijk is voor tekortkomingen en fouten van derden die zij bij de uitvoering van een Overeenkomst heeft ingeschakeld, ook voor zover deze inschakeling niet op last van Adverteerder is geschied. In geen geval is HYPR. MEDIA BV verder aansprakelijk dan de genoemde derden aansprakelijk zijn jegens HYPR. MEDIA BV. Adverteerder machtigt HYPR. MEDIA BV eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

10.5. Voor zover nakoming door HYPR. MEDIA BV niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van HYPR. MEDIA BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien Adverteerder HYPR. MEDIA BV onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en HYPR. MEDIA BV ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Adverteerder de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat Adverteerder bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan HYPR. MEDIA BV meldt.

10.7. Op straffe van verval van alle rechten is Adverteerder verplicht HYPR. MEDIA BV alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar de oorzaak, de aard en de omvang van de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd.

10.8. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 (een) jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.

10.9. Adverteerder dient HYPR. MEDIA BV te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid jegens derden die naar aanleiding van of in verband met een of meer Advertenties op HYPR. MEDIA BV zou kunnen rusten. Adverteerder dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan HYPR. MEDIA BV te vergoeden.

10.10. HYPR. MEDIA BV zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en Adverteerder zal niet verplicht zijn HYPR. MEDIA BV te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HYPR. MEDIA BV of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

10.11. De bovenstaande regeling geldt niet voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten.

11. Toepasselijk recht, geschillen

11.1. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.

11.2. Geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een Overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van HYPR. MEDIA BV om geschillen als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.